Arvot – Kolmannessa tapaamisessa käsiteltyjä asioita

Ryhmäohjauksen kolmannella kerralla paneudutaan itselle tärkeisiin asioihin – arvoihin. Sessiot on aloitettu yleisemmällä keskustelulla arvoista, sillä myös työelämässä motivaatio ja sitoutuminen lähtevät arvoista. Se, mikä on hyvää ja mikä oikein, ovat henkilökohtaisia kysymyksiä. Yhteiskunnassa käydään jatkuvasti arvokeskustelua ja otetaan kantaa hankaliin asioihin, kuten esimerkiksi:
– Pitäisikö Suomessa olla ilmainen koulutus?
– Pitäisikö huomioida enemmän yritysten ympäristövastuuta vai sitä hyvää, minkä tuottavat hyödykkeiden, työpaikkojen ja muuten taloudellisessa mielessä?
– Onko eläimillä oikeuksia?
– Onko vähemmistöillä oikeuksia?

Osallistujat jaettiin jälleen arpomalla pienryhmiin. Pienryhmille jaettiin oheinen Arvopeli-lomake, jossa on lueteltu erilaisia työelämään liitettäviä arvoja. Pienryhmien ensimmäisenä tehtävänä oli ryhmitellä näitä arvoja. Tämän jälkeen jokainen sai valita itsellensä tärkeimmät kahdeksan arvoa, ja järjestää nämä. Tämän jälkeen jokainen esitteli omassa pienryhmässään oman arvolistan neljä tärkeintä arvoa, ja pienryhmässä käytiin keskustelua löytyikö samoja vai eriä.

Mielekäs työ voi löytyä eri tavoin. Henkilöllä voi olla jokin kutsumus, sisäinen palo, jonka mukaan hän tekee uraan liittyviä valintojaan. Tyypillisiä kutsumusammatteja voivat olla mm. pappi, opettaja tai sairaanhoitaja. Todellisuudessa kutsumusta voi olla hankala nimetä tai sellaista ei ole. Mielekästä työtä voi lähestyä myös työn merkityksen näkökannalta: millainen työ on minulle merkityksellistä, minkä koen tärkeäksi ja millaisessa organisaatiossa voin riittävissä määrin toimia omien arvojeni pohjalta. Työn mielekkyys voi rakentua myös tuottavuuden kautta eli siitä, missä työssä saan aikaiseksi ja voin toteuttaa omia vahvuuksiani, missä koen olevani hyvä. Monesti mielekkääseen työhön voi liittyä myös onnellisuus, ei ainoastaan itsensä onnelliseksi tekeminen vaan myös se, että voi omalla työllään tehdä hyvää yhteiskunnassa, olla hyödyksi. Onnellisuuden tunne työssä lisää innovatiivisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta.

Pienryhmien seuraava tehtävä oli tutustua uramagneetteihin (ura-ankkurit) ja jokainen osallistuja sai valita itsellensä sopivimman(t) uramagneetit. 80-luvulla kehitetty malli tuntui toimivan hyvin vielä tämän päivän lukiolaisille.Oulunsalo3_k2016Kuva: Eräässä ryhmäohjauksessa nimettyjä uramagneetteja.